★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Welke knelpunten voor integratie zie jij?

Ken jij knelpunten waardoor vluchtelingen minder makkelijk integreren? Wil je die dan met ons delen? Natuurlijk weet je ook niet alles, maar samen wel meer! En het kan heel eenvoudig door onze vragenlijst te beantwoorden. Ook al gaat het om maar één of twee … Vluchteling in de Versnelling is het Werkplatform voor Koplopers in…

Continue Reading

We werken aan …

We werken aan de uitbreiding van Vluchteling in de Versnelling – het werkplatform voor een goede toekomst voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Om te beginnen in Nederland. Wij geloven dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een snellere en betere integratie van vluchtelingen. De vluchteling. Wij. Jij. Als ondernemer, investeerder, beleidsmaker, beslisser, professional, vrijwilliger, denker en doener. Op het…

Continue Reading

Oók koploper in integratie (worden)?

Jij bent ondernemer, investeerder, beleidsmaker, beslisser, professional, vrijwilliger, een denker of juist een doener. En jij wilt ook je capaciteiten inzetten voor snellere & betere integratie van vluchtelingen? Of je doet dat al, met je organisatie, bedrijf of persoonlijk, en je wil graag samenwerken om meer te bereiken? Meld je dan nu aan voor het werkplatform Vluchteling in…

Continue Reading

1

5 knelpunten waar AMV op 18e verjaardag tegen aan kan lopen

Als alleenstaande minderjarige vluchtelingen achttien worden, gaan ze formeel over naar de gemeente. Dat verloopt lang niet altijd soepel. VNG (gemeenten) en Nidos (voogdijorganisatie) hebben nu een protocol voor de overdracht van AMV’s opgesteld. Maar het protocol is nog niet dekkend: er zijn zeker vijf knelpunten die nog om oplossingen vragen. In de bijlage van…

Continue Reading

Protocol voor betere overdracht AMV’s naar gemeenten

AMV staat voor alleenstaande minderjarige vluchteling (18 min). Zij worden gehuisvest in kleinschalige woonvormen of gezinnen, onder de verantwoordelijkheid van voogdijorganisatie Nidos. Als ze achttien worden, gaan ze formeel over naar de gemeente, maar dat verloopt niet altijd soepel. Het grootste probleem is dat gemeenten niet altijd op tijd vervolghuisvesting hebben en de jongeren vaak…

Continue Reading

1

SER signaleert 5 vanzelfsprekende verbeteringen om vluchtelingen sneller aan het werk te helpen

Sneller taalles, inburgering en arbeidsmarktbeleid. Na bijna een jaar praten en nadenken komt de SER met een serie aanbevelingen waar niemand van achterover zal vallen. Of het zou moeten zijn dat ze zo overduidelijk en voorspelbaar zijn. Er zijn overigens in 2016 best wel veel initiatieven genomen, maar “deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter.”…

Continue Reading

Nog stevige uitdagingen voor gemeenten bij huisvesten van vergunninghouders

“Als statushouders sneller in een gemeente kunnen wonen, is dat beter voor hun integratie en kan de stap naar werk ook sneller worden gezet”, meent staatssecretaris Dijkhoff. Maar daar moet nog wel veel voor gebeuren. Gemeenten moeten tot het einde van dit jaar nog meer dan 20.000 vergunninghouders huisvesten om de wettelijke opgave te halen. In…

Continue Reading

vrijwilliegers geven taalles aan vluchtelingen in Olst-Wijhe

Eindelijk vanaf 2017 direct taallessen voor kansrijke asielzoekers

Asielzoekers zonder verblijfsvergunning kunnen vanaf 2017 toch al Nederlandse taalles krijgen van gekwalificeerde docenten. Het kabinet wil vanaf dag één beginnen met de integratie van asielzoekers die hoogstwaarschijnlijk toch mogen blijven, zoals Eritreeërs en Syriërs. Deze ‘kansrijke’ asielzoekers kunnen vanaf 2017 Nederlandse taalles krijgen zonder dat ze een verblijfsvergunning hebben. Tot nu toe hadden alleen…

Continue Reading

ser-inspiratiesessie
1

SER-inspiratiesessie: Zonder extra inspanningen lukt het niet

Wachten, wachten, wachten, dat is nog steeds een belangrijke belemmering bij de integratie van vluchtelingen. Tijdens de inspiratiesessie Vluchtelingen aan het werk: kansrijke oplossingen hebben meer dan 100 vertegenwoordigers van het Rijk, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties ervaringen uitgewisseld en oplossingsrichtingen aangedragen. “Zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers in dit…

Continue Reading

Een op de zeven vluchtelingen vertrekt na ontvangst paspoort weer

Niet voor alle vluchtelingen is Nederland het beloofde land. Een op de zeven genaturaliseerde vluchtelingen vertrekt na een verblijf van 5-7 jaar weer. Het Verenigd Koninkrijk is favoriet, maar liefst de helft wil zich daar definitief vestigen. Redenen voor de late oversteek zijn dat de eilanden voor asielzoekers moeilijk direct bereikbaar zijn en dat een…

Continue Reading

1

“Begeleiding bij inburgering schiet tekort”

Wie in Nederland asiel aanvraagt en mag blijven, wordt statushouder. Maar daarmee is die persoon er nog niet. De overheid verwacht nu dat diegene zelfstandig aan de slag gaat met de inburgeringscursus en de Nederlandse taal leert. Dit hele proces moet vervolgens binnen drie jaar met succes zijn afgerond. Er is alleen één probleem. Slechts de helft…

Continue Reading

Innovatieve opvang asielzoekers: Utrecht betrekt wijk en jongerenhuisvesting

Utrecht krijgt een Europese subsidie voor een vernieuwende vorm van opvang van asielzoekers. Op 12 oktober werd bekend dat Utrecht tot 1 van de 18 projecten behoort, die subsidie krijgen uit een Europees programma voor innovatieve oplossingen in steden. In totaal waren er 378 inzendingen.  De unieke aanpak houdt in dat op één locatie asielzoekers…

Continue Reading

Instroom minderjarige alleenstaande asielzoeker 12 x zo hoog in 2015

Een op de vijf minderjarige asielzoekers die in 2015 naar Nederland kwamen, reisde zonder begeleiding van een volwassen familielid. Van de 16- tot 18-jarige asielzoekers arriveerde vorig jaar meer dan de helft alleen. De alleenstaande minderjarige asielzoekers kwamen vooral uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. Door de grote totale instroom in 2015 daalde het percentage minderjarige…

Continue Reading

1

Van asielzoeker tot erkende vluchteling – hoe het ongeveer gaat

We beginnen bij onze landsgrens. Eenmaal daar overheen maakt een vluchteling zich als asielzoeker bekend. Meestal is dat bij de politie. Die verwijst met inbegrip van wat geld voor openbaar vervoer door naar een Centrale Ontvangstlocatie (COL) in Ter Apel of elders. Daar kan de asielaanvraag worden gedaan en vindt registratie en een medisch onderzoek plaats….

Continue Reading

Gemeenten missen voldoende budget en regie voor effectievere integratie

Het Rijk zorgt voor de eerste opvang, de asielprocedure en de verdeling van statushouders over het land. Daarna zijn de statushouders zelf verantwoordelijk voor hun inburgering dienen gemeenten voor de verdere participatie te zorgen. Het merendeel van de gemeenten vindt dat ze daar te weinig geld voor krijgen en dat ze nu onvoldoende grip kunnen…

Continue Reading

Gemeenten krijgen zicht op voortgang van hun inburgeraars terug

Minister Asscher is het eens met de wens van veel gemeenten om meer zicht krijgen op de inburgering van nieuwkomers. Daarom krijgen ze vanaf volgend jaar periodieke informatie over de voortgang van lokale inburgeraars. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwkomers die moeite hebben met inburgeren op weg te helpen, bijvoorbeeld richting een passende cursus. Verder…

Continue Reading

diploma-inburgering
1

Meer nieuwkomers halen inburgeringsexamen

Het aantal nieuwkomers dat voldoet aan de inburgeringsplicht neemt gestaag toe. Van de inburgeraars die in 2016 het examen moeten halen, steeg het percentage geslaagden van 32 procent afgelopen april naar 49 procent in oktober. Minister Asscher informeerde hier de Tweede Kamer over. Bepaalde groepen, zoals vrouwen uit Somalië en Eritrea, blijven hierin duidelijk achter….

Continue Reading

“Verplicht leer-werktraject voor nieuwe statushouders”

Biedt nieuwe statushouders een twee jaar durend verplicht leer-werktraject. Op die manier kunnen we hen beter activeren en mee laten doen in de samenleving. De vluchteling met een verblijfsvergunning (status) krijgt dan niet direct een uitkering, maar wel onderdak, zorg en onderwijs in natura, aangevuld met leefgeld. Het plan is geopperd door de ChristenUnie. Fractievoorzitter…

Continue Reading

1 2 3 4