★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

1

SER signaleert 5 vanzelfsprekende verbeteringen om vluchtelingen sneller aan het werk te helpen

Sneller taalles, inburgering en arbeidsmarktbeleid. Na bijna een jaar praten en nadenken komt de SER met een serie aanbevelingen waar niemand van achterover zal vallen. Of het zou moeten zijn dat ze zo overduidelijk en voorspelbaar zijn. Er zijn overigens in 2016 best wel veel initiatieven genomen, maar “deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter.”…

Continue Reading

Nog stevige uitdagingen voor gemeenten bij huisvesten van vergunninghouders

“Als statushouders sneller in een gemeente kunnen wonen, is dat beter voor hun integratie en kan de stap naar werk ook sneller worden gezet”, meent staatssecretaris Dijkhoff. Maar daar moet nog wel veel voor gebeuren. Gemeenten moeten tot het einde van dit jaar nog meer dan 20.000 vergunninghouders huisvesten om de wettelijke opgave te halen. In…

Continue Reading

vrijwilliegers geven taalles aan vluchtelingen in Olst-Wijhe

Eindelijk vanaf 2017 direct taallessen voor kansrijke asielzoekers

Asielzoekers zonder verblijfsvergunning kunnen vanaf 2017 toch al Nederlandse taalles krijgen van gekwalificeerde docenten. Het kabinet wil vanaf dag één beginnen met de integratie van asielzoekers die hoogstwaarschijnlijk toch mogen blijven, zoals Eritreeërs en Syriërs. Deze ‘kansrijke’ asielzoekers kunnen vanaf 2017 Nederlandse taalles krijgen zonder dat ze een verblijfsvergunning hebben. Tot nu toe hadden alleen…

Continue Reading

ser-inspiratiesessie
1

SER-inspiratiesessie: Zonder extra inspanningen lukt het niet

Wachten, wachten, wachten, dat is nog steeds een belangrijke belemmering bij de integratie van vluchtelingen. Tijdens de inspiratiesessie Vluchtelingen aan het werk: kansrijke oplossingen hebben meer dan 100 vertegenwoordigers van het Rijk, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties ervaringen uitgewisseld en oplossingsrichtingen aangedragen. “Zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers in dit…

Continue Reading

Een op de zeven vluchtelingen vertrekt na ontvangst paspoort weer

Niet voor alle vluchtelingen is Nederland het beloofde land. Een op de zeven genaturaliseerde vluchtelingen vertrekt na een verblijf van 5-7 jaar weer. Het Verenigd Koninkrijk is favoriet, maar liefst de helft wil zich daar definitief vestigen. Redenen voor de late oversteek zijn dat de eilanden voor asielzoekers moeilijk direct bereikbaar zijn en dat een…

Continue Reading

1

“Begeleiding bij inburgering schiet tekort”

Wie in Nederland asiel aanvraagt en mag blijven, wordt statushouder. Maar daarmee is die persoon er nog niet. De overheid verwacht nu dat diegene zelfstandig aan de slag gaat met de inburgeringscursus en de Nederlandse taal leert. Dit hele proces moet vervolgens binnen drie jaar met succes zijn afgerond. Er is alleen één probleem. Slechts de helft…

Continue Reading

Innovatieve opvang asielzoekers: Utrecht betrekt wijk en jongerenhuisvesting

Utrecht krijgt een Europese subsidie voor een vernieuwende vorm van opvang van asielzoekers. Op 12 oktober werd bekend dat Utrecht tot 1 van de 18 projecten behoort, die subsidie krijgen uit een Europees programma voor innovatieve oplossingen in steden. In totaal waren er 378 inzendingen.  De unieke aanpak houdt in dat op één locatie asielzoekers…

Continue Reading

Instroom minderjarige alleenstaande asielzoeker 12 x zo hoog in 2015

Een op de vijf minderjarige asielzoekers die in 2015 naar Nederland kwamen, reisde zonder begeleiding van een volwassen familielid. Van de 16- tot 18-jarige asielzoekers arriveerde vorig jaar meer dan de helft alleen. De alleenstaande minderjarige asielzoekers kwamen vooral uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. Door de grote totale instroom in 2015 daalde het percentage minderjarige…

Continue Reading

1

Van asielzoeker tot erkende vluchteling – hoe het ongeveer gaat

We beginnen bij onze landsgrens. Eenmaal daar overheen maakt een vluchteling zich als asielzoeker bekend. Meestal is dat bij de politie. Die verwijst met inbegrip van wat geld voor openbaar vervoer door naar een Centrale Ontvangstlocatie (COL) in Ter Apel of elders. Daar kan de asielaanvraag worden gedaan en vindt registratie en een medisch onderzoek plaats….

Continue Reading

Gemeenten missen voldoende budget en regie voor effectievere integratie

Het Rijk zorgt voor de eerste opvang, de asielprocedure en de verdeling van statushouders over het land. Daarna zijn de statushouders zelf verantwoordelijk voor hun inburgering dienen gemeenten voor de verdere participatie te zorgen. Het merendeel van de gemeenten vindt dat ze daar te weinig geld voor krijgen en dat ze nu onvoldoende grip kunnen…

Continue Reading

diploma-inburgering
1

Meer nieuwkomers halen inburgeringsexamen

Het aantal nieuwkomers dat voldoet aan de inburgeringsplicht neemt gestaag toe. Van de inburgeraars die in 2016 het examen moeten halen, steeg het percentage geslaagden van 32 procent afgelopen april naar 49 procent in oktober. Minister Asscher informeerde hier de Tweede Kamer over. Bepaalde groepen, zoals vrouwen uit Somalië en Eritrea, blijven hierin duidelijk achter….

Continue Reading

1

“Verplicht leer-werktraject voor nieuwe statushouders”

Biedt nieuwe statushouders een twee jaar durend verplicht leer-werktraject. Op die manier kunnen we hen beter activeren en mee laten doen in de samenleving. De vluchteling met een verblijfsvergunning (status) krijgt dan niet direct een uitkering, maar wel onderdak, zorg en onderwijs in natura, aangevuld met leefgeld. Het plan is geopperd door de ChristenUnie. Fractievoorzitter…

Continue Reading

Vijf spelregels om een thuisland voor vluchtelingen te maken

De positie van vluchtelingen die in de afgelopen decennia naar Nederland zijn gekomen kent een somber beeld. Zo heeft nog niet de helft inkomen via werk en dan nog vaak gedeeltelijk. Hoe kan Nederland wél een land worden met voldoende kansen voor nieuwkomers? Shervin Nekuee ging op pad en sprak met deskundigen, plaatselijke betrokkenen en…

Continue Reading

Asielzoekers mogen sneller vrijwilligerswerk doen

Vluchtelingen die nog geen status hebben, kunnen voortaan sneller als vrijwilliger aan de slag. Minister Asscher van Sociale Zaken past de procedure hiervoor aan. Uit een kwalitatief onderzoek onder asielzoekers en statushouders in de opvang blijkt dat het merendeel vrijwilligerswerk een goede manier vindt om kennis te maken met de Nederlandse taal en samenleving. De activiteiten…

Continue Reading

Actieve bemoeienis gemeente geen garantie, wel noodzakelijke voorwaarde integratie

Hoe gaan we om met opvang en verdere integratie van vluchtelingen? “Rotterdam zet in op ‘volwaardig meedoen’ van nieuwkomers. Dat is mooi, maar de stad legt de verantwoordelijkheid om te integreren wel vooral bij de migrant zelf. Terwijl ook de ontvangende samenleving verantwoordelijk is. Voor integratie heb je twee partijen nodig.” Aan het woord is…

Continue Reading

1 2 3 4