★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Protocol voor betere overdracht AMV’s naar gemeenten

AMV staat voor alleenstaande minderjarige vluchteling (18 min). Zij worden gehuisvest in kleinschalige woonvormen of gezinnen, onder de verantwoordelijkheid van voogdijorganisatie Nidos. Als ze achttien worden, gaan ze formeel over naar de gemeente, maar dat verloopt niet altijd soepel. Het grootste probleem is dat gemeenten niet altijd op tijd vervolghuisvesting hebben en de jongeren vaak ook niet bij Nidos kunnen blijven. VNG (gemeenten) en Nidos hebben nu een protocol voor de overdracht van AMV’s opgesteld. Daarin staat onder meer dat Nidos verantwoordelijk is voor het regelen van de vervolghuisvesting. Maar het protocol is nog niet dekkend: er zijn zeker vijf knelpunten die nog om oplossingen vragen.

Bij de overgang van voogdij naar gemeente spelen naast huisvesting nog andere zaken. Zo krijgen gemeenten volgend jaar geen budget meer voor maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders van zestien tot achttien jaar.
Bij het uitwerkingsakkoord in april 2016 is besloten dat VNG en Nidos een protocol opstellen. Dat is er nu en kan goed gebruikt worden voor een warme overdracht. Het heet concept omdat nog niet alle knelpunten zijn opgelost.

Stevig genoeg?

Op dit moment zijn AMV’s geconcentreerd in gemeenten. In Leeuwarden zijn er bijvoorbeeld veel omdat dat daar veel geschikte grotere woningen zijn. In het vervolg probeert het COA ze beter te spreiden.
Het is ook de vraag of deze jongeren wel stevig genoeg zijn om op zichzelf te gaan wonen. Ze hebben geen netwerk om op terug te vallen. Als ze pas een half jaar voor hun achttiende aankwamen in Nederland hebben ze zeker te weinig begeleiding gehad.

Warme overdracht

In het protocol is daarom vastgelegd dat er een warme overdracht naar de gemeente moet komen waarbij de informatie over de begeleiding die iemand nodig heeft goed wordt doorgegeven.
Het is ook problematisch dat deze jongeren een inkomen krijgen waarvan ze niet kunnen rondkomen; meestal zitten ze nog op school. De AMV’s hebben dus wel een steuntje in de rug nodig.

Obstakels voor het zelfstandig worden verhelpen

Een ander knelpunt is de vraag of er voldoende begeleiding beschikbaar is in de kleinschalige wooneenheden. Er is maar 28 uur begeleiding, dus niet ’s nachts of in het weekend. En het staat of valt bij de juiste jeugdzorgpartner. Worden AMV’s zo wel goed voorbereid op hun zelfstandigheid? Ze hebben het zwaar door hun leeftijd, culturele verschillen en gebrek aan een netwerk om op terug te vallen. Als een gemeente deze groep niet goed begeleidt, is de kans op problemen groot.
De gemeente Leeuwarden wil al voor hun achttiende maatjes inzetten om de overgang soepel te laten lopen.

Knelpunten

Er zijn zeker vijf zaken die niet binnen de huidige wet- en regelgeving kunnen worden opgelost en/of afhankelijk zijn van lokale invulling (beleidsvrijheid gemeenten). Het protocol voorziet niet in een oplossing voor deze punten. VNG en/of Nidos zijn hierover in gesprek met het ministerie van V&J, SZW en via de Landelijke Regietafel.

  1. Plaatsing in opvang vanaf 17,5 jaar en ouder: relatief korte periode begeleid door Nidos
  2. Wat als passende huisvesting niet of niet tijdig voorhanden is
  3. Overbrugging kosten na 18e verjaardag
  4. Beperkte inkomsten jongere
  5. Vergoeding maatschappelijke begeleiding voor een deel van de AMV doelgroep houdt op door nieuwe wetgeving

Zie hier verder voor de 5 knelpunten >

Download: Concept Protocol overdracht AMV’ers bij bereiken 18-jarige leeftijd

redactie • 23 december 2016


Previous Post

Next Post