★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

1

SER signaleert 5 vanzelfsprekende verbeteringen om vluchtelingen sneller aan het werk te helpen

Sneller taalles, inburgering en arbeidsmarktbeleid. Na bijna een jaar praten en nadenken komt de SER met een serie aanbevelingen waar niemand van achterover zal vallen. Of het zou moeten zijn dat ze zo overduidelijk en voorspelbaar zijn. Er zijn overigens in 2016 best wel veel initiatieven genomen, maar “deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter.” Te weinig kunnen daarvan profiteren, waardoor nog steeds de meeste vluchtelingen erg veel tijd nodig hebben om als volwaardig burger in de Nederlandse samenleving te participeren.

Dat de Sociaal-Economische Raad (SER) tot voor de hand liggende aanbevelingen komt, is vooral te wijten aan de beperking die het zichzelf stelde. Het adviesorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden boog zich vooral over de vraag hoe vergunninghouders sneller aan het werk kunnen komen. Binnen de economische georiënteerde werkkaders blijven denken, levert in het algemeen geen nieuwe inzichten op.

Wie wel oog heeft voor een bredere maatschappelijke aanpak kan overigens toch goed terecht in de signalering ‘Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen’. Er is immers weer een schat aan informatie verwerkt en er zijn veel ‘kansrijke initiatieven’ verzameld. Tussen de regels door lezend is daar zeker meer mee te doen.  

Aansluiting missen

“Vluchtelingen komen op eigen kracht nog steeds moeilijk aan het werk. Zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers de aansluiting met de Nederlandse samenleving gaan missen”, vertelt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.
Hiervoor heeft de raad de bestaande aanpak rond de arbeidsparticipatie van vluchtelingen tegen het licht gehouden. Bijzondere aandacht is er voor praktijkvoorbeelden die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld. Volgens de SER is het belangrijk dat de kansrijke initiatieven breder gedeeld gaan worden

Vroegtijdig ingrijpen, maatwerk en goede samenwerking

Hoewel van veel ‘kansrijke initiatieven’ de inkt amper droog is, constateert de signalering drie terugkerende elementen: vroegtijdig ingrijpen, maatwerk en een goede samenwerking tussen partijen op lokaal en regionaal niveau.

Sneller taalles, inburgering en arbeidsmarktbeleid

De SER stelt dat vluchtelingen zodanige ondersteuning moeten krijgen dat zij zo snel mogelijk aan het werk kunnen komen. Het gaat dan om:

  1. een snelle uitplaatsing in gemeenten na verlening van de verblijfsvergunning zodat zij snel een start met hun integratie kunnen maken;
  2. een voortvarende start met het snel leren van de Nederlandse taal, liefst in combinatie met werk of regulier onderwijs;
  3. een vroegtijdige inzet van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, waarbij op maat gerichte ondersteuning geboden kan worden;
  4. een adequate registratie van de opleiding, andere competenties en inzetbaarheid;
  5. een actieve en voortvarende benadering van werkgevers, die bereid zijn deze vluchtelingen aan werk te helpen.

Gebleken is dat het op al deze terreinen nog niet soepel verloopt. Het gevolg ervan is dat vluchtelingen in de regel erg veel tijd nodig hebben om als volwaardig burger in de Nederlandse samenleving te participeren.

Draagvlak verbeteren

Opmerkelijk is tenslotte dat de SER een lans breekt om de kwestie vergunninghouders in de maatschappelijke discussie te verbreden naar een bredere groep van kwetsbaren op de arbeidsmarkt. “Zoals bijvoorbeeld laaggeletterden”, oppert Hamers. “Dat voorkomt dat groepen tegenover elkaar komen te staan.”

De nieuwe vormen van ondersteuning van vluchtelingen bieden ook kansen voor andere kwetsbare groepen in Nederland. Een bredere verspreiding van succesvolle werkwijzen zorgt dat meer personen ervan kunnen profiteren. “Dat is ook bevorderlijk voor het draagvlak voor de noodzakelijke aandacht voor vluchtelingen”, aldus Hamers. “Het zorgt ervoor dat we samen aan de slag gaan.”

SER Signalering “Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen” (download)

Bron: SER

redactie • 19 december 2016


Previous Post

Next Post