★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

1

5 knelpunten waar AMV op 18e verjaardag tegen aan kan lopen

Als alleenstaande minderjarige vluchtelingen achttien worden, gaan ze formeel over naar de gemeente. Dat verloopt lang niet altijd soepel. VNG (gemeenten) en Nidos (voogdijorganisatie) hebben nu een protocol voor de overdracht van AMV’s opgesteld. Maar het protocol is nog niet dekkend: er zijn zeker vijf knelpunten die nog om oplossingen vragen.

In de bijlage van het Concept Protocol overdracht AMV’ers bij bereiken 18-jarige leeftijd staan vijf zaken genoemd, die niet binnen de huidige wet- en regelgeving kunnen worden opgelost en/of afhankelijk zijn van lokale invulling (beleidsvrijheid gemeenten). Het protocol voorziet niet in een oplossing voor deze punten. VNG en/of Nidos zijn hierover wel in gesprek met het ministerie van V&J, SZW en via de Landelijke Regietafel.

  1. Plaatsing in opvang vanaf 17,5 jaar en ouder: relatief korte periode begeleid door Nidos

In het bestuursakkoord is het volgende verwoord “Rijk en gemeenten onderkennen dat AMV’ers die 18 jaar worden en die na hun 17e jaar in de opvang zijn gekomen, waardoor ze relatief kort begeleiding van Nidos hebben gehad, extra aandacht en begeleiding nodig kunnen hebben. Jongeren moeten bij voorkeur minimaal 6 maanden in kleinschalige opvang of opvanggezin hebben verbleven, voordat zij doorgeplaatst worden.”

Soms maken gemeente en Nidos/contractpartner afspraken over een verlengd verblijf in de Nidos-locatie met financiering vanuit de gemeente. Niet alle gemeenten zien echter mogelijkheden hiertoe. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de betreffende contractpartner geen Wmo-partner is van de gemeente. Ook geven een aantal gemeenten aan dat de plekken duurder zijn dan hun ‘eigen’ Wmo plekken.

  1. Wat als passende huisvesting niet of niet tijdig voorhanden is

In de praktijk zal het niet altijd mogelijk zijn om precies op de 18e verjaardag de vervolghuisvesting beschikbaar te hebben. Feitelijk komt de jongere dan op straat te staan, een situatie die niemand wil. In sommige gemeenten wordt dit ondervangen door de huidige opvang en begeleiding met een korte periode te verlengen, in overeenstemming met Nidos en de jeugdzorgaanbieder en met afspraken over financiering door de gemeente. Echter, niet alle gemeenten zien mogelijkheden hiertoe.

  1. Overbrugging kosten na 18e verjaardag

Een nieuwe inkomensvoorziening is voor de AMV bij de 18e verjaardag niet altijd direct beschikbaar, terwijl de opvang, begeleiding en verzorging . Hoe kunnen zij hun huur (en eventuele borg) betalen als er nog geen inkomen is en hun voeding? Het aanvragen van huur- en zorgtoeslag kan bv pas na de 18e verjaardag. Voor meerdere regelingen, zoals studiefinanciering, WTOS en bijstand geldt dat er een overbruggingsperiode van inkomensvoorziening nodig is, zodat AMV’ers niet gelijk in de schulden raken of al direct hun huisvesting kwijt raken. De regels hierover zijn per gemeente verschillend en niet altijd is een doorgaande lijn mogelijk.

  1. Beperkte inkomsten jongere

18 jarige vluchtelingen kunnen vaak over een beperkt budget beschikken om in huur en dagelijkse levensbehoeften te voorzien. De hoogte van een inkomensaanvulling op WTOS of bijstand is aan gemeenten zelf en kan dus theoretisch gezien ook nihil zijn. Bijstandsniveau van 18-20 jaar is 240 euro per maand, WTOS 260 euro. Hoe lager de inkomensaanvulling  Vereniging van Nederlandse Gemeenten concept – versie december 2016 19 is, hoe kleiner de kans is om passende (betaalbare) huisvesting te vinden en in het levensonderhoud te kunnen voorzien, zonder in de schulden te raken.

  1. Vergoeding maatschappelijke begeleiding voor een deel van de AMV doelgroep houdt op door nieuwe wetgeving

Gemeenten krijgen in 2016 budget voor maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders vanaf 16 jaar, dus ook voor AMV’ers. Vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet Inburgering (vermoedelijk 1 juli 2017) verandert dit. Gemeenten ontvangen vanaf dat moment alleen financiering voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders die 18 jaar of ouder zijn en inburgeringsplicht hebben. Het budget voor maatschappelijke begeleiding wordt door de wetswijziging vanaf dat moment namelijk gekoppeld aan de bij de inburgeringsplichten behorende betalingscondities. Aangezien een deel van de ex-AMV’ers geen inburgeringsplicht hebben, omdat ze al over een NT I of II diploma beschikken, ontvangen de gemeenten geen financiering voor maatschappelijke begeleiding van deze doelgroep.

Download: Concept Protocol overdracht AMV’ers bij bereiken 18-jarige leeftijd

 

redactie • 23 december 2016


Previous Post

Next Post