★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Gemeente “verrast” door matige resultaten eigen uitvoering participatie statushouders

Measho Tewelde (23) uit Eritrea is zelf een grote uitzondering. Hij slaagde in een jaar tijd voor de inburgering en volgt nu een MBO-opleiding chemisch analist. Zijn 236 andere landgenoten met wij hij sinds 2015 in Leeuwarden is beland, zijn nog lang niet zover. Ze zijn onverdeeld negatief over de hulp die zij krijgen van de…

Continue Reading

7 knelpunten van de Inburgeringscursus
1

Inburgeringscursus bereidt nieuwkomers onvoldoende voor op echt meedoen

Ook de taaldocenten hebben forse kritiek op de inburgeringscursus. De examens zijn te moeilijk zijn, de wachttijden te lang en van gemaakte fouten kan niet worden geleerd. Belangrijkste kritiek is echter, dat inburgeraars in de cursus zelf te weinig worden voorbereid op meedoen in de samenleving. Die cruciale doelstelling vraagt om een totaal andere aanpak…

Continue Reading

sociaal isolement

Ruim 25.000 asielmigranten leven al 15 jaar in totaal sociaal isolement

10 tot 15 jaar na aankomst blijkt ruim een kwart van de vluchtelingen nog steeds in vrijwel geheel sociaal isolement te leven. Zij hebben nauwelijks of geen sociale contacten, ook niet met de eigen herkomstgroep. Het gaat om minimaal 25.000 van de bijna 100.000 asielmigranten die zich tussen 1995 en 1999 in Nederland vestigden. Een…

Continue Reading

1

5 knelpunten waar AMV op 18e verjaardag tegen aan kan lopen

Als alleenstaande minderjarige vluchtelingen achttien worden, gaan ze formeel over naar de gemeente. Dat verloopt lang niet altijd soepel. VNG (gemeenten) en Nidos (voogdijorganisatie) hebben nu een protocol voor de overdracht van AMV’s opgesteld. Maar het protocol is nog niet dekkend: er zijn zeker vijf knelpunten die nog om oplossingen vragen. In de bijlage van…

Continue Reading

1

SER signaleert 5 vanzelfsprekende verbeteringen om vluchtelingen sneller aan het werk te helpen

Sneller taalles, inburgering en arbeidsmarktbeleid. Na bijna een jaar praten en nadenken komt de SER met een serie aanbevelingen waar niemand van achterover zal vallen. Of het zou moeten zijn dat ze zo overduidelijk en voorspelbaar zijn. Er zijn overigens in 2016 best wel veel initiatieven genomen, maar “deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter.”…

Continue Reading

Nog stevige uitdagingen voor gemeenten bij huisvesten van vergunninghouders

“Als statushouders sneller in een gemeente kunnen wonen, is dat beter voor hun integratie en kan de stap naar werk ook sneller worden gezet”, meent staatssecretaris Dijkhoff. Maar daar moet nog wel veel voor gebeuren. Gemeenten moeten tot het einde van dit jaar nog meer dan 20.000 vergunninghouders huisvesten om de wettelijke opgave te halen. In…

Continue Reading

ser-inspiratiesessie
1

SER-inspiratiesessie: Zonder extra inspanningen lukt het niet

Wachten, wachten, wachten, dat is nog steeds een belangrijke belemmering bij de integratie van vluchtelingen. Tijdens de inspiratiesessie Vluchtelingen aan het werk: kansrijke oplossingen hebben meer dan 100 vertegenwoordigers van het Rijk, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties ervaringen uitgewisseld en oplossingsrichtingen aangedragen. “Zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers in dit…

Continue Reading

Instroom minderjarige alleenstaande asielzoeker 12 x zo hoog in 2015

Een op de vijf minderjarige asielzoekers die in 2015 naar Nederland kwamen, reisde zonder begeleiding van een volwassen familielid. Van de 16- tot 18-jarige asielzoekers arriveerde vorig jaar meer dan de helft alleen. De alleenstaande minderjarige asielzoekers kwamen vooral uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. Door de grote totale instroom in 2015 daalde het percentage minderjarige…

Continue Reading

Gemeenten missen voldoende budget en regie voor effectievere integratie

Het Rijk zorgt voor de eerste opvang, de asielprocedure en de verdeling van statushouders over het land. Daarna zijn de statushouders zelf verantwoordelijk voor hun inburgering dienen gemeenten voor de verdere participatie te zorgen. Het merendeel van de gemeenten vindt dat ze daar te weinig geld voor krijgen en dat ze nu onvoldoende grip kunnen…

Continue Reading

Vijf spelregels om een thuisland voor vluchtelingen te maken

De positie van vluchtelingen die in de afgelopen decennia naar Nederland zijn gekomen kent een somber beeld. Zo heeft nog niet de helft inkomen via werk en dan nog vaak gedeeltelijk. Hoe kan Nederland wél een land worden met voldoende kansen voor nieuwkomers? Shervin Nekuee ging op pad en sprak met deskundigen, plaatselijke betrokkenen en…

Continue Reading

Welke knelpunten voor integratie zie jij?

Ken jij knelpunten waardoor vluchtelingen minder makkelijk integreren? Wil je die dan met ons delen? Natuurlijk weet je ook niet alles, maar samen wel meer! En het kan heel eenvoudig door onze vragenlijst te beantwoorden. Ook al gaat het om maar één of twee … Vluchteling in de Versnelling is het Werkplatform voor Koplopers in…

Continue Reading

Vlaanderen gastvrijer voor vluchtelingen dan Nederland

In Nederland wordt vaker en feller geprotesteerd tegen de komst van vluchtelingen, intussen lijkt de Vlaming relatief kalm te reageren. Dat blijkt uit een analyse van de reacties op de komst van asielzoekerscentra in de afgelopen maanden. MO.be vindt een verklaring in het verschil in organisatie van het Vlaams Belang en de eenmanspartij PVV.  Wanneer men…

Continue Reading

Asielopvang verstoort de mentale gezondheid van vluchtelingen – Notie 1

‘The Netherlands’, zei de man op het politiebureau. ‘You are in Nederland.’ ‘Toen hoorde ik waar we uitgestapt waren … Maar wat Nederland dan is?’ Mo is als 21-jarige gevlucht vanuit een miljoenenstad in het zuiden van Iran. Hij mocht gelijk door naar Ter Apel, inchecken zeg maar. Twee weken later krijgt hij in een ‘grote’…

Continue Reading

Minder dan 50% slaagt op tijd voor het inburgeringsexamen

Het traject rond inburgering moet beter. Het tegenvallende aantal nieuwkomers dat het inburgeringsexamen succesvol afrondt,  zijn aanleiding voor minister Asscher om extra maatregelen te nemen. ‘Het is essentieel dat nieuwkomers snel een plek vinden in onze samenleving, de taal leren en weten wat de normen en waarden hier zijn. De inburgering is hier een cruciaal…

Continue Reading

Tijdelijke opvang en verveling

+  De familie Azmout mist contact in de noodopvang Door de grote toestroom van asielzoekers de laatste maanden is een systeem ontstaan waarbij noodopvang wordt geboden in sporthallen, die geschikt zijn gemaakt voor tijdelijk gebruik. Het gaat daarbij om gezinnen en alleenstaande mannen die via Turkije en Griekenland over de Balkan hun weg naar Nederland…

Continue Reading

Geen quick wins voor vluchtelingenvraagstuk …

Voor het vluchtelingenvraagstuk gelden geen eenvoudige oplossingen. Het is vooral de opgave om er een vitale ontwikkeling van te maken. Daar past geen beleid van one size fits all. Een inclusieve samenleving vraagt om wijs beleid en moedige politici die focussen op het ‘besturen van verschillen’ in plaats van het ‘organiseren van overeenkomsten’. Dat schrijft…

Continue Reading

Kerkleiders bezorgd over huidige integratie

Kleinschalige opvang, door een eerlijke verdeling over gemeente in Nederland bevordert de integratie. Dat gaven kerkleiders mee aan de ChristenUnie. Kerken lopen tegen problemen aan; zo is toegang tot AZC’s bijna onmogelijk, en weten kerken niet altijd goed hoe ze de juiste hulp kunnen bieden. Migrantenkerken wezen op de noodzaak van snelle integratie. Door met elkaar…

Continue Reading

1 2