★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Erkenning diploma’s nog geen verbetering mismatch arbeidsmarkt voor vluchtelingen

Vorig jaar kregen ruim 2.000 Syriërs een erkenning van hun diploma. Dat is bijna acht keer zoveel  als in 2015. Toch komen juist de hoger opgeleide Syriërs het minst makkelijk aan een baan. Vertegenwoordigers van uitzender Randstad en het landelijk platform van opvangcommunities spreken van een mismatch op de arbeidsmarkt voor Syrische immigranten. De grote…

Continue Reading

1

5 knelpunten waar AMV op 18e verjaardag tegen aan kan lopen

Als alleenstaande minderjarige vluchtelingen achttien worden, gaan ze formeel over naar de gemeente. Dat verloopt lang niet altijd soepel. VNG (gemeenten) en Nidos (voogdijorganisatie) hebben nu een protocol voor de overdracht van AMV’s opgesteld. Maar het protocol is nog niet dekkend: er zijn zeker vijf knelpunten die nog om oplossingen vragen. In de bijlage van…

Continue Reading

Protocol voor betere overdracht AMV’s naar gemeenten

AMV staat voor alleenstaande minderjarige vluchteling (18 min). Zij worden gehuisvest in kleinschalige woonvormen of gezinnen, onder de verantwoordelijkheid van voogdijorganisatie Nidos. Als ze achttien worden, gaan ze formeel over naar de gemeente, maar dat verloopt niet altijd soepel. Het grootste probleem is dat gemeenten niet altijd op tijd vervolghuisvesting hebben en de jongeren vaak…

Continue Reading

1

SER signaleert 5 vanzelfsprekende verbeteringen om vluchtelingen sneller aan het werk te helpen

Sneller taalles, inburgering en arbeidsmarktbeleid. Na bijna een jaar praten en nadenken komt de SER met een serie aanbevelingen waar niemand van achterover zal vallen. Of het zou moeten zijn dat ze zo overduidelijk en voorspelbaar zijn. Er zijn overigens in 2016 best wel veel initiatieven genomen, maar “deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter.”…

Continue Reading

Waarom het duurzaam is om te investeren in opleiding van vluchtelingen

Duurzaam is in. Er wordt zelfs gesproken over de grote kansen die duurzame ontwikkeling heeft voor de economie. Het lijkt er wel op dat we dan toch vooral aan ondernemen in milieu en ecologie denken. Natuurlijk gaat het om de mens(heid), maar de mensen zelf lijken verder af te staan. Neem nu de integratie van…

Continue Reading

Van vluchteling tot succesvol ondernemer: goed voor Nederland!

Bakschik Martirosian, Omar Munie en Hien Kieu. Alle drie gevlucht naar Nederland en nu succesvol ondernemer. En ze staan niet alleen. Eén op de vijf starters in 2015 is niet in Nederland geboren. En de bedrijven van alle zogenoemde etnische ondernemers bieden werk aan ruim zeshonderdduizend mensen en zijn goed voor 37 miljard euro bruto…

Continue Reading

Nog stevige uitdagingen voor gemeenten bij huisvesten van vergunninghouders

“Als statushouders sneller in een gemeente kunnen wonen, is dat beter voor hun integratie en kan de stap naar werk ook sneller worden gezet”, meent staatssecretaris Dijkhoff. Maar daar moet nog wel veel voor gebeuren. Gemeenten moeten tot het einde van dit jaar nog meer dan 20.000 vergunninghouders huisvesten om de wettelijke opgave te halen. In…

Continue Reading

vrijwilliegers geven taalles aan vluchtelingen in Olst-Wijhe

Eindelijk vanaf 2017 direct taallessen voor kansrijke asielzoekers

Asielzoekers zonder verblijfsvergunning kunnen vanaf 2017 toch al Nederlandse taalles krijgen van gekwalificeerde docenten. Het kabinet wil vanaf dag één beginnen met de integratie van asielzoekers die hoogstwaarschijnlijk toch mogen blijven, zoals Eritreeërs en Syriërs. Deze ‘kansrijke’ asielzoekers kunnen vanaf 2017 Nederlandse taalles krijgen zonder dat ze een verblijfsvergunning hebben. Tot nu toe hadden alleen…

Continue Reading

ser-inspiratiesessie
1

SER-inspiratiesessie: Zonder extra inspanningen lukt het niet

Wachten, wachten, wachten, dat is nog steeds een belangrijke belemmering bij de integratie van vluchtelingen. Tijdens de inspiratiesessie Vluchtelingen aan het werk: kansrijke oplossingen hebben meer dan 100 vertegenwoordigers van het Rijk, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties ervaringen uitgewisseld en oplossingsrichtingen aangedragen. “Zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers in dit…

Continue Reading

Een op de zeven vluchtelingen vertrekt na ontvangst paspoort weer

Niet voor alle vluchtelingen is Nederland het beloofde land. Een op de zeven genaturaliseerde vluchtelingen vertrekt na een verblijf van 5-7 jaar weer. Het Verenigd Koninkrijk is favoriet, maar liefst de helft wil zich daar definitief vestigen. Redenen voor de late oversteek zijn dat de eilanden voor asielzoekers moeilijk direct bereikbaar zijn en dat een…

Continue Reading

In gesprek over normen en waarden – Workshop ParticipatieVerklaring voor gemeenten

Mag je in Nederland als politieagente een hoofddoek dragen? De workshop ParticipatieVerklaring is al even bezig als het gesprek nu echt op gang komt. De deelnemers stemmen overwegend groen. Verbazing alom als blijkt dat rood de juiste reactie is. Een mooie opening voor de begeleiders om zowel ‘vrijheid van geloof’ als ‘de scheiding van kerk…

Continue Reading

1

“Begeleiding bij inburgering schiet tekort”

Wie in Nederland asiel aanvraagt en mag blijven, wordt statushouder. Maar daarmee is die persoon er nog niet. De overheid verwacht nu dat diegene zelfstandig aan de slag gaat met de inburgeringscursus en de Nederlandse taal leert. Dit hele proces moet vervolgens binnen drie jaar met succes zijn afgerond. Er is alleen één probleem. Slechts de helft…

Continue Reading

Innovatieve opvang asielzoekers: Utrecht betrekt wijk en jongerenhuisvesting

Utrecht krijgt een Europese subsidie voor een vernieuwende vorm van opvang van asielzoekers. Op 12 oktober werd bekend dat Utrecht tot 1 van de 18 projecten behoort, die subsidie krijgen uit een Europees programma voor innovatieve oplossingen in steden. In totaal waren er 378 inzendingen.  De unieke aanpak houdt in dat op één locatie asielzoekers…

Continue Reading

Instroom minderjarige alleenstaande asielzoeker 12 x zo hoog in 2015

Een op de vijf minderjarige asielzoekers die in 2015 naar Nederland kwamen, reisde zonder begeleiding van een volwassen familielid. Van de 16- tot 18-jarige asielzoekers arriveerde vorig jaar meer dan de helft alleen. De alleenstaande minderjarige asielzoekers kwamen vooral uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. Door de grote totale instroom in 2015 daalde het percentage minderjarige…

Continue Reading

1

Van asielzoeker tot erkende vluchteling – hoe het ongeveer gaat

We beginnen bij onze landsgrens. Eenmaal daar overheen maakt een vluchteling zich als asielzoeker bekend. Meestal is dat bij de politie. Die verwijst met inbegrip van wat geld voor openbaar vervoer door naar een Centrale Ontvangstlocatie (COL) in Ter Apel of elders. Daar kan de asielaanvraag worden gedaan en vindt registratie en een medisch onderzoek plaats….

Continue Reading

Gemeenten missen voldoende budget en regie voor effectievere integratie

Het Rijk zorgt voor de eerste opvang, de asielprocedure en de verdeling van statushouders over het land. Daarna zijn de statushouders zelf verantwoordelijk voor hun inburgering dienen gemeenten voor de verdere participatie te zorgen. Het merendeel van de gemeenten vindt dat ze daar te weinig geld voor krijgen en dat ze nu onvoldoende grip kunnen…

Continue Reading

Gemeenten krijgen zicht op voortgang van hun inburgeraars terug

Minister Asscher is het eens met de wens van veel gemeenten om meer zicht krijgen op de inburgering van nieuwkomers. Daarom krijgen ze vanaf volgend jaar periodieke informatie over de voortgang van lokale inburgeraars. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwkomers die moeite hebben met inburgeren op weg te helpen, bijvoorbeeld richting een passende cursus. Verder…

Continue Reading

1

Ontevreden minister Asscher overweegt ingrijpende verandering inburgeringsstelsel

Minister Asscher is niet tevreden over de kwaliteit en resultaten van de inburgering. Hoewel er een stijgende lijn zit in het aantal nieuwkomers dat voldoet aan de inburgeringsplicht, lijkt een tussenresultaat van 49% tot oktober onvoldoende om dit jaar nog op 100% uit te komen. Ook wil de minister meer toezicht op de kwaliteit van…

Continue Reading

diploma-inburgering
1

Meer nieuwkomers halen inburgeringsexamen

Het aantal nieuwkomers dat voldoet aan de inburgeringsplicht neemt gestaag toe. Van de inburgeraars die in 2016 het examen moeten halen, steeg het percentage geslaagden van 32 procent afgelopen april naar 49 procent in oktober. Minister Asscher informeerde hier de Tweede Kamer over. Bepaalde groepen, zoals vrouwen uit Somalië en Eritrea, blijven hierin duidelijk achter….

Continue Reading

1 2 3 4 6