★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

0

Vluchtelingen, nieuwkomers, asielmigranten, statushouders en vergunninghouders

Waar het -ons- om gaat! 1/7

Nieuwkomers en Vluchtelingen

VOOR WIE – Vluchteling in de Versnelling richt zich vooral op de vluchtelingen, van 18 jaar en ouder, die na hun asielaanvraag een (grote kans op een) verblijfsvergunning hebben in Nederland. Erkende asielzoekers worden ook vluchtelingen, statushouders, vergunninghouders, asielmigranten en nieuwkomers genoemd. Wij gebruiken deze woorden als synoniemen.

Dat de professionals en ondernemingen van Vluchteling in de Versnelling zich richten op vluchtelingen is begrijpelijk, maar heeft nog wel wat meer vingerwijzing nodig. ‘Vluchteling’ blijkt toch een begrip met wisselende kleur en smaak. Om wie gaat het precies?

Vluchtelingen overal

Er zijn wereldwijd op dit moment helaas al zo’n 65 miljoen mensen op de vlucht. Een mondiaal, groots en complex probleem waar veel mensen en organisaties zich over ontfermen. Dit immense migratievraagstuk heeft ons hart, maar in ons handelen beperken we ons tot Nederland. Ook hier is het nodige te doen.

Vluchtelingen in Nederland

In pieken en dalen komen er gemiddeld 20.000 asielzoekers per jaar naar Nederland. De meesten komen op eigen initiatief via allerlei wegen en middelen. Enkele honderden worden elk jaar persoonlijk uitgenodigd door de overheid.

Elk jaar worden hier gemiddeld 15.000 mensen erkend als vluchteling. Zij krijgen dan een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 jaar. Een deel van hen (5-10%) krijgt direct een permanente verblijfsvergunning vanwege de ernst van hun vluchtmotieven.
Na de erkenning is het mogelijk om ook achtergebleven gezinsleden over te laten komen. Via deze gezinshereniging komen gemiddeld nog eens 25.000 mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, legaal ons land binnen. Ook zij krijgen een asielstatus en tijdelijke verblijfsvergunning. In totaal vestigen zich elk jaar gemiddeld zo’n 40.000 asielmigranten.

Leven en werken

De asielzoeker die als vluchteling wordt erkend, krijgt hier wettelijk een aantal rechten en plichten. De rechten komen grotendeels overeen met die van elke Nederlander. Men mag hier leven en werken in alle vrijheid.
Leven betekent onder meer  huisvesting en minimale bestaanszekerheid. De gemeente waar asielmigranten worden toegewezen is verantwoordelijk voor het faciliteren van een woning en financiële bijstand (indien nodig natuurlijk, maar dat is meestal wel het geval).
De vluchteling mag ook direct aan het werk om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Tal van oorzaken zorgen er voor dat dat niet gemakkelijk en vaak een lange weg is.

Nog meer nieuwkomers

NieuwkomersVluchtelingen en hun gezinnen zijn niet de enige mensen die immigreren. Naar Nederland komen elk jaar bijna evenveel migranten om hier te werken of te studeren. Samen met een kleine restgroep vormen die een instroom van gemiddeld 37.000 nieuwkomers. In totaal gaat het dus om circa 77.000 immigranten gemiddeld op jaarbasis.

Wat zegt de naam

Er worden verschillende benamingen gebruikt voor mensen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen op basis van asiel. Zo lang men nog niet erkend is, gaat het om ‘asielzoekers’. Ook het woord ‘gelukzoeker’ vindt rondgang, maar is niet zo politiek correct. Beide soorten ‘zoekers’ verdwijnen als benaming na de beslissing over het asielverzoek. Voor niet-erkende zoekers volgt in de regel uitwijzing. De erkende zoeker heeft het geluk om te mogen blijven, maar is nu wel een echte gescreende vluchteling.

Met een erkenning is men officieel een ‘vluchteling’. En zoals dat gaat in een bureaucratisch georganiseerd land komen er allerlei andere termen boven drijven. Zo spreken mensen van gemeenten vaak over ‘statushouder’ en is daar ‘vergunninghouder’ sterk in opkomst. Een meer sociaalwetenschappelijk begrip is ‘asielmigrant’ en wordt in beleidstaal ook wel het woord ‘nieuwkomer’ gebruikt.

‘Nieuwkomer’ is op zich een correcte benaming voor een vluchteling, maar is wel een breder begrip. Er horen ook andersoortige migranten bij die hier komen werken of studeren en natuurlijk hun gezinnen.

Verschillende termen door elkaar

Vluchteling in de Versnelling richt zich op in Nederland erkende asielzoekers. Wij gebruiken voor hen binnen de betreffende context de termen vluchteling, asielmigrant, statushouder, vergunninghouder en nieuwkomer als synoniemen.

Dit is deel 1 in een serie van zeven schetsen over ‘Waar het -ons- om gaat!’

Waar het -ons- om gaat! Mensen die hier opnieuw moeten beginnen, beter op weg helpen. Dat is de ambitie van Vluchteling in de Versnelling. Voor onze focus zetten wij zeven piketpalen uit, die ons werkterrein bepalen en richting geven aan onze activiteiten. Voor wie daar benieuwd naar is, schetsen we onze ambities in de serie ‘Waar het (ons) om gaat!‘. In zeven delen: voor wie, waarom, waartoe, wat, wanneer, waar en hoe.

Lees verder: