★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

sociaal isolement

Ruim 25.000 asielmigranten leven al 15 jaar in totaal sociaal isolement

10 tot 15 jaar na aankomst blijkt ruim een kwart van de vluchtelingen nog steeds in vrijwel geheel sociaal isolement te leven. Zij hebben nauwelijks of geen sociale contacten, ook niet met de eigen herkomstgroep. Het gaat om minimaal 25.000 van de bijna 100.000 asielmigranten die zich tussen 1995 en 1999 in Nederland vestigden. Een zorgwekkende zaak, vinden de onderzoekers van het WODC. “Deze mensen hebben al die tijd nauwelijks gewerkt en ook geen (bij)scholing gehad waardoor ze niet meetellen en zich buitengesloten voelen.”

Van de die zich tussen 1995 en 1999 in Nederland vestigden, is een kwart 10 tot 15 jaar later vrijwel totaal sociaal geïsoleerd: zij hebben noch contact met leden van hun eigen herkomstgroep, noch met de autochtone bevolking. Ook hebben deze mensen al die tijd nauwelijks gewerkt en geen (bij)scholing gehad, waardoor ze niet meetellen en zich buitengesloten voelen.


Kinderen van sociaal actieve vluchtelingen presteren beter

Daar staat tegenover dat een derde van die generatie asielmigranten wel sociale contacten heeft met zowel de eigen herkomstgroep als met Nederlanders. En ander positief geluid is dat de kinderen van die vluchtelingen makkelijker integreren, ze doen dat ook beter dan andere niet-westerse minderheden.

Asielmigranten die de Nederlandse taal beheersen en in Nederland een opleiding volgen of hebben gevolgd, blijken vaker contact met autochtonen te hebben. Ook een goede gezondheid is hiervoor bevorderlijk.

Minder crimineel

Als het gaat om criminaliteit dan nemen vluchtelingen uit de onderzochte periode – wanneer je rekening houdt met verschillen in samenstelling van de groep – zelfs een beter positie in dan autochtonen. Volgens het rapport Een kwestie van tijd? zelfs gunstiger dan andere niet-westerse migranten die vaker met justitie in aanraking kwamen.
Grote verschillen tussen groepen

Wel zijn op alle terreinen grote groepsverschillen zichtbaar, waarbij met name de integratie van Somaliërs achterblijft. Volgens de onderzoekers van WODC kunnen is de oorzaak daarvan dat uit het Afrikaanse land vaak ongeschoolde vluchtelingen naar Nederland kwamen, terwijl uit voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Iran juist de beter opgeleiden hier naartoe vluchtten.

Periode met een hoge instroom

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De onderzoekers volgden de betreffende groepen vanaf hun aankomst in Nederland. Het gaat om vluchtelingen – de meesten kwamen destijds uit voormalig Joegoslavië, Iran, Irak, Afghanistan en Somalië – die in de tweede helft van de jaren 90 hier neerstreken. Een periode met een hoge instroom.

Lees meer over het rapport Een kwestie van tijd?

redactie • 8 maart 2017


Previous Post

Next Post