★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

ser-inspiratiesessie
1

SER-inspiratiesessie: Zonder extra inspanningen lukt het niet

Wachten, wachten, wachten, dat is nog steeds een belangrijke belemmering bij de integratie van vluchtelingen. Tijdens de inspiratiesessie Vluchtelingen aan het werk: kansrijke oplossingen hebben meer dan 100 vertegenwoordigers van het Rijk, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties ervaringen uitgewisseld en oplossingsrichtingen aangedragen.

“Zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers in dit land de aansluiting met de Nederlandse samenleving zullen verliezen”, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer in haar inleiding. “Het lukt statushouders in de regel nog maar moeilijk om op eigen kracht een succesvolle maatschappelijke positie op te bouwen. Zo zijn er bijvoorbeeld allerlei zaken te regelen in verband met de huisvesting, het leren van de Nederlandse taal in het kader van de inburgeringsplicht en het halen van de juiste diploma’s. Slechts 10% van de statushouders is direct bemiddelbaar naar een betaalde baan.”

Nieuwe energie

Afgelopen jaar is veel ‘nieuwe energie’ vrijgekomen om de integratie van statushouders op een meer voortvarende wijze te ondersteunen. Op de door de SER ontwikkelde website Werkwijzervluchtelingen.nl staan inmiddels meer dan 60 initiatieven, die op uiteenlopende wijzen hebben geprobeerd het integratieprobleem van vluchtelingen het hoofd te bieden. De initiatieven variëren van bijzondere scholingsprojecten tot nieuwe werkwijzen om vluchtelingen aan werkgevers te koppelen of om hen te ondersteunen bij het vinden van vrijwilligerswerk. “Verheugend nieuws is dat van de website veel gebruik wordt gemaakt”, vertelde Hamer. “Afgelopen maand waren er maar liefst ruim 10.000 bezoekers.”

“Er groeit echt iets”, beaamde ook Bernard ter Haar, directeur-generaal sociale zekerheid en integratie op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In zijn inleiding ging hij in op de werkzaamheden van de Taskforce werk en integratie vluchtelingen, waarin sociale partners en overheid zitting hebben. “Via werk en scholing willen we een snellere en effectievere integratie en inburgering van vergunninghouders realiseren. Kennisuitwisseling, zoals tijdens de bijeenkomst vandaag en via de website Werkwijzervluchtelingen, is daarbij essentieel.”

Initiatieven

Aan de hand van korte vraaggesprekjes met dagvoorzitter Bahram Sadeghi vertelden Van Ede & Partners, Refugee talent hub, gemeente WestlandProject VIP en Restaurant Syr over de initiatieven die zij afgelopen jaar hebben opgezet. Ze kregen drie vragen voorgelegd: Wat heeft je initiatief opgeleverd (resultaten)? Waar ben je tegenaan gelopen (knelpunten en oplossingen)? En welke mogelijkheden zijn er voor anderen om hier ook mee aan de slag te gaan (les of gouden tip voor de zaal)?

Vervolgens gingen de deelnemers in gesprek aan de hand van drie thema’s:

  1. Verkenning van de mogelijkheden om al in de opvang te starten met de integratie van asielzoekers en statushouders.
  2. Verkenning van de mogelijkheden voor gemeenten om meer gericht beleid voor statushouders te voeren.
  3. Verkenning hoe we meer werkgevers kunnen interesseren in het aanstellen van statushouders.

De input van de deelnemers worden gebruikt in een Signalering die de SER-werkgroep Vluchtelingen en werk naar verwachting eind dit jaar uitbrengt. Met de signalering heeft de Sociaal-Economische Raad de taak op zich genomen een bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische integratie en participatie van statushouders, knelpunten te benoemen en te bevorderen dat deze worden weggenomen. “Laten we dit debat koppelen aan een bredere groep van kwetsbaren op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld laaggeletterden”, reageerde Hamer tot slot. “Dat voorkomt dat groepen tegenover elkaar komen te staan. Het zorgt ervoor dat we samen aan de slag gaan.”

Restaurant Syr zorgde voor heerlijke Syrische koekjes en hapjes tijdens de borrel. In de foyer konden de deelnemers genieten van de tentoonstelling Life, Death and Art in Syria, door twee Syrische kunstenaars die afgelopen jaar naar Nederland zijn gevlucht: Yara Said en Raafat Ballan. De expositie is mogelijk gemaakt door de Fanack Academy.

Bron: SER

 

redactie • 18 november 2016


Previous Post

Next Post