★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Sterke afname en verandering van de asielinstroom in 2016

Nederland lijkt de sterke toevloed van asielzoekers grotendeels te boven. De instroom van 20.000 asielzoekers in 2016 was belangrijk minder dan de 50.000 in 2015. Daarmee is de piek in 2015 en begin 2016 sterk verminderd. Ook in de eerste 3 maanden van dit jaar zette deze trend door. Er tekent zich nu een stabiele lijn van rond de 1.200 eerste asielaanvragen per maand af. Tegelijk is ook de samenstelling van de asielinstroom veranderd. Meer nareizigers en vooral meer asielzoekers uit zogenoemde veilige landen. Dit laatste betekent dat ook het percentage goedgekeurde vluchtelingen (‘inwilligingen’) sterk daalde van 70% in 2015 naar 54% in 2016.

De totale asielinstroom bestaat volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers. Vanaf begin 2016 nam – onder meer door het akkoord met Turkije –de instroom van eerste asielaanvragen sterk af, terwijl het aantal aanvragen voor nareizende gezinsleden als logisch gevolg van de hoge instroom in 2015 juist sterk toenam.

De helft lager in 2016

In 2016 was de totale asielinstroom met 31.600 bijna de helft lager dan in het piekjaar 2015 (58.900).  In ruim eenderde van alle gevallen betrof het Syriërs (34%), gevolgd door Eritreeërs (9%) en Albanezen (5%). Er waren 18.170 eerste asielaanvragen, 1.660 herhaalde aanvragen en 11.810 nareizigers.

Ook het inwilligingspercentage daalde

Al direct in het begin van 2016 veranderde de asielinstroom van met name Syriërs en Eritreeërs. Circa een kwart van de eerste asielaanvragen werd toen gedaan door mensen uit een veilig land. Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd als er in het algemeen geen sprake is van vervolging wegens bijvoorbeeld ras of geloof, foltering of onmenselijke behandeling.

Begin 2016 kwamen veel mensen uit Albanië, Servië en Kosovo naar Nederland. Later meldden zich ook mensen uit Marokko en Algerije. Veel van hen waren al elders in de Europese Unie geweest, zodat ze volgens de zogeheten Dublinregels, naar dat land moesten terugkeren om hun asielprocedure te doorlopen. Dit alles heeft ertoe geleid dat het inwilligingspercentage van asielaanvragen sterk is gedaald van 70% in 2015 naar 54% in 2016.

ASIEL 2016 2015
Eerste aanvragen asiel* 18.170 43.090
Tweede en volgende aanvraag asiel 1.660 1.940
Nareizigers (familieleden van vergunninghouders) 11.810 13.850
Inwilligingen eerste, tweede en volgende aanvragen asiel 54% 70%

Versneld afgewezen en teruggestuurd

Mede dankzij de intensieve samenwerking tussen de IND, COA en DT&V kon afgelopen jaar goed op de nieuwe ontwikkelingen in de asielinstroom worden ingespeeld. Asielzoekers uit veilige landen werden versneld afgewezen en teruggestuurd, waardoor opvangplekken werden vrijgespeeld voor asielzoekers die hier waarschijnlijk wel zouden mogen blijven.

Trend stabiel in 2017

De totale asielinstroom bedroeg in maart 3.317, iets minder dan de maand ervoor (februari: 3.437). 1.223 hiervan waren eerste asielaanvragen, 186 herhaalde asielaanvragen en 1.908 ingereisde nareizigers.

Met 1.244 eerste asielaanvragen in januari, 1.164 in februari en 1.223 in maart tekent zich tot nu toe een stabiele lijn van rond de 1.200 eerste asielaanvragen af.

Overmaat aan opvangplekken

Voor het COA betekende de lagere asielinstroom van afgelopen jaar dat noodopvanglocaties werden gesloten en contracten niet werden verlengd. Ook nu nog zet die ontwikkeling zich voort. Er is nog steeds een overmaat aan opvangplekken doordat er minder asielzoekers binnenkomen.

Tegelijkertijd intensiveert het COA de activiteiten rond integratie en (arbeids)participatie. “In goede samenwerking met de gemeenten, vrijwilligers en omwonenden zetten we in op inburgering van vergunninghouders”, zegt COA-bestuursvoorzitter Gerard Bakker. “Het is van belang dat we er gezamenlijk voor zorgen dat vergunninghouders goed hun weg vinden in Nederland.”

17.000 vreemdelingen vertrokken

De Dienst Terugkeer en Vertrek kreeg in 2016, als gevolg van de hoge asielinstroom in 2015 en het grotere aantal asielzoekers uit veilige landen in 2016, bijna twee keer zoveel (afgewezen) asielzoekers van de IND overgedragen als een jaar eerder. De DT&V registreerde in 2016 circa 17.000 vertrokken vreemdelingen, waarvan 40 procent zelfstandig onder toezicht, 47 procent zelfstandig zonder toezicht en 13 procent gedwongen.

Ook reguliere migratie nam toe

Ook het aantal reguliere verblijfsaanvragen – waaronder buitenlandse partners, au pairs, kennismigranten, studenten – is ten opzichte van 2015 toegenomen. Het aantal naturalisatieverzoeken nam iets af.

Bronnen: Rijksoverheid en Jaarcijfers 2016 van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

redactie • 11 april 2017


Previous Post

Next Post