★★★ Vluchteling in de Versnelling ★★★

realiseert bedrijfsmatige en professionele oplossingen voor betere & snellere integratie

Vergunninghouders beter koppelen aan gemeenten door screening werkervaring en opleiding

Vluchtelingen werden tot nu toe willekeurig toebedeeld aan gemeenten. Zo kan het dat een nieuwkomer met agrarische achtergrond in Amsterdam vraagt waar eigenlijk onze akkers zijn. En een ervaren lasser teruggevonden wordt op het platteland van Groningen. Een vroege arbeidsmarktscreening zal er niet voor zorgen dat iedereen ook gelijk aan het werk komt in zijn nieuwe woonplaats, maar het kan wel helpen, zo is de gedachte van minister Asscher. Hij stimuleerde daarom dat er al in het AZC informatie wordt opgehaald over arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en kwalificaties van vergunninghouders. Doel is dat zij dan kansrijker gekoppeld worden aan gemeenten, waardoor ze sneller en meer kans maken op doorstroming naar opleidingen en banen.

Divosa en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voeren sinds 1 juli 2016 deze vroege arbeidsmarktscreening uit op het aanmeldcentrum in Doetinchem, maar zullen die in het najaar uitbreiden naar de andere aanmeldcentra.

De screening houdt in dat bij nieuwe vergunninghouders al in het eerste gesprek  na vergunningverlening gevraagd wordt naar het arbeidsverleden en de gevolgde opleidingen. Op basis daarvan krijgt COA advies van arbeidsmarktdeskundigen van Divosa over welke arbeidsmarktregio’s perspectief op participatie bieden voor de vergunninghouder.

Kortom, er dient zoveel mogelijk rekening gehouden te worden met kansrijke koppelingen van vergunninghouders aan gemeenten. Het COA neemt daarna binnen twee weken een beslissing over de gemeente waar de vergunninghouder naar toe gaat. Niet gemakkelijk overigens omdat ook rekening gehouden moet worden met de taakstelling  van gemeenten voor de huisvesting van vergunninghouders (een evenredige verdeling).

Beoogd voordeel van deze manier van werken is dat gemeenten al ruim voor de huisvesting meer weten over de vergunninghouders waar zij mee te maken krijgen. Naast informatie over opleiding en arbeidspotentieel gaat het om leeftijd, geslacht en taal. Zowel gemeente als vergunninghouder kunnen dus aan de slag om de wachttijd waardevol in te vullen. De wachttijd is de periode dat de vergunninghouder nog in het AZC woont, al wel gekoppeld is aan een gemeente maar daar nog niet woont omdat huisvesting nog niet beschikbaar is. Lees ook: Van asielzoeker tot erkende vluchteling – hoe het ongeveer gaat

Waardevol wachten kan ingevuld worden door te starten met werken, het oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt, het beginnen met de reguliere inburgering, het doen van vrijwilligerswerk, het (verder) leren van de Nederlandse taal of het volgen van een opleiding of stage.

Er wordt nog gekeken op welke manier het persoonlijke dossier (dat de vergunninghouder in de opvang opbouwt) na koppeling aan een gemeente nog kan worden verrijkt, bijvoorbeeld met een verdiepend gesprek, een assessment of een competentietest.

  • Factsheet vroege arbeidsmarktscreening

    In de factsheet staan Q&A’s over de screening van het arbeidsverleden en de gevolgde opleidingen en kwalificaties van vergunninghouders. En de koppeling van vergunninghouders aan gemeenten.

Bron: Min. van SZW

redactie • 1 september 2016


Previous Post

Next Post